postheadericon Wskazania dla LRK ZAK

 

Linie przewodnie dla organizacji Lokalnych Rad Koordynacyjnych (LRK)

Dokument zatwierdzony przez Generalną Radę Koordynacyjną dnia 1 lutego 2004 roku

 

1.    Definicja LRK

LRK jest reprezentacją ZAK na określonym terytorium lub w konkretnym środowisku (por. St. Gen., art. 43-45).

2.    Zadania LRK (St. Gen., art. 44)

LRK ma za zadanie:

2.1    troszczyć się, aby wszyscy wierni otrzymali wsparcie w rozpoznaniu ich apostolskiego powołania i życiu nim;

2.2    zachowywać wśród członków ZAK wspólną duchowość bezinteresownej służby i otwartość na wszelką współpracę;

2.3    jednoczyć wszystkie formy życia pallotyńskiego w celu urzeczywistniania misji ZAK;

2.4    szerzyć współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w apostolstwo;

2.5    wspierać istniejące inicjatywy apostolskie;

2.6    inicjować realizację nowych priorytetów apostolskich;

2.7    budzić poczucie łączności z Kościołem powszechnym;

2.8    wspierać wysiłki na rzecz pełnej jedności wszystkich ochrzczonych;

2.9    toszczyć się, na miarę własnych możliwości, o zapewnienie i wykorzystanie wszystkich środków potrzebnych dla realizacji apostolstwa powszechnego Kościoła lokalnego;

2.10  troszczyć się o właściwą formację członków indywidualnych ZAK;

2.11  wspierać, tam gdzie potrzeba, działalność formacyjną wspólnot należących do ZAK

3.    Przestrzeń dla LRK

3.1  Przestrzenią LRK jest konkretne terytorium lub środowisko:

–     terytorium to określony obszar, na którym konkretnie urzeczywistnia się zbawcza posługa Kościoła (np. parafia, dekanat);

–     środowisko to zespół osób, które posiadają ten sam ryt lub język, lub pracę, albo też mają inne wspólne cechy (np. parafia personalna, uniwersytet lub szpital).

3.2  Zakres kompetancji LRK zależy od:

–     zadań apostolskich do zrealizowania przez członków ZAK,

–     liczby członków ZAK zyjących w danym miejscu,

–     wielkości terytorium lub środowiska,

–     możliwości komunikowania się i transportu.

 

4.    Skład LRK (St. Gen., art. 45)

4.1  Członkami LRK mogą być jedynie katolicy, którzy ukończyli 18 lat i po odpowiedniej formacji zostali formalnie przyjęci do ZAK.

4.2  LRK tworzą przedstawiciele wspólnot i członków indywidualnych.

4.3  Wspólnoty wybierają swoich przedstawicieli; tak samo czynią członkowie indywidualni.

5.    Sposób działania LRK

5.1  LRK spotyka się prznajmniej raz w miesiącu.

5.2  Poprzez wspólną modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, dzielenie się doświadczeniem wiary i mając na uwadze posługę apostolską członkowie LRK starają się rozeznawać znaki czasu oraz priorytety w pełnieniu misji ZAK w Kościele lokalnym.

5.3  Oprócz miesięcznych spotkań, LRK zaprasza okresowo wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia, a czasami także inne zainteresowane osoby, na spotkania mające na celu wspólną modlitwę, duchowy dialog i umocnienie apostolskie.

6.    Sposób podejmowania decyzji w LRK

W LRK wszyscy posiadają te same prawa. Konieczne decyzje podejmuje się przez konsensus, po wspólnej wymianie opinii.

7.    Moderowanie LRK

7.1  Członkowie LRK wybierają sposród siebie na trzy lata moderatora/moderatorkę oraz vice-moderatora/vice-moderatorkę.

7.2    Głos bierny posiada każdy, kto ukończył 18 lat.

7.3    Moderato/moderatorka zaprasza na spotkania i przewodniczy im.

8.    Dobra LRK

8.1  Dobra LRK są dobrami ZAK.

8.2  Dobra ZAK, będącego międzynarodowym publicznym stowarzyszeniem na prawie papieskim (por. St. Gen., 8), są dobrami kościelnymi i na każdym poziomie struktur Zjednoczenia są administrowane zgodnie z Prawem Kanonicznymi własnymi regulaminami wewnętrznymi (St. Gen., 70).